Personuppgiftshantering

Inom Siggesta Gård AB (org. nr. 556245-4941) behandlar vi Personuppgifter för användare och kunder som använder våra tjänster. Vi värnar om din integritet och följer vid var tid tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson.

Siggesta Gård AB är personuppgiftsansvarig med hänsyn till tjänsterna. Med ”Personuppgifter” avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person.

Vi eftersträvar att upprätthålla en hög nivå av skydd för den personliga integriteten. Siggesta Gård AB använder Personuppgifter främst för att administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla Tjänsterna, bearbeta dina bokningar, optimera din upplevelse av Tjänsterna och individualisera kommunikationen med dig. Var vänlig och läs denna Integritetspolicy noga för att förstå hur och för vilka ändamål vi behandlar dina Personuppgifter. Genom att lämna dina Personuppgifter till oss och godkänna tillämpliga villkor samtycker du till att dina Personuppgifter behandlas i enlighet med vad som anges i de särskilda villkoren för respektive tjänst och denna Integritetspolicy. Om lagen kräver ett mer specifikt samtycke från dig kommer vi naturligtvis fråga efter ett sådant.

Denna Integritetspolicy, tillsammans med Siggesta Gårds bokningsvillkor och eventuella andra villkor som reglerar Siggesta Gårds behandling av Personuppgifter från tid till annan, kallas fortsättningsvis ”Integritetsvillkor”. Integritetsvillkoren anger grunden för hur vi behandlar Personuppgifter som du lämnar till oss när du använder Tjänsterna eller som vi samlar in om dig. För vissa av våra tjänster finns det alltså även särskilda villkor för behandling av Personuppgifter som du godkänner när du använder respektive tjänst.

Ändringar i denna Integritetspolicy meddelas genom att de nya villkoren publiceras på Siggesta Gårds webbplats och vi rekommenderar därför att du regelbundet tar del av dessa. Om du adderar Personuppgifter om andra personer är du ansvarig för att Siggesta Gård får behandla även de Personuppgifterna i enlighet med tillämpliga Integritetsvillkor.

1. Insamling och behandling av Personuppgifter

Siggesta Gård AB samlar in och behandlar dina Personuppgifter endast om det är tillåtet enligt lag. Insamling och behandling kan ske när du använder Tjänsterna, t.ex. gör en bokning eller under och efter din vistelse. Vi använder olika metoder för att samla in Personuppgifter som exempelvis cookies, web beacons, kundundersökning och medlemsservice. Vid olika tillfällen samkör eller importerar Siggesta Gård AB Personuppgifter från databaser inom och utanför Siggesta Gård AB (t.ex. från Facebook eller Google). För analys av Siggesta Gårds websida använder Siggesta Gård AB sig av Google Analytics. Läs mer om Googles integritetspolicy och användarvillkor. Våra marknadsföringspartner, BidTheatre AB, nyttjar kakor och samlar in data on din surfaktivitet på denna webbplats. Dessa data kan användas för analysändamål och i syfte att rikta personligt anpassade annonser åt dig på tredje parts webbplatser. BidTheatre AB Privacy Policy.

Det är viktigt för Siggesta Gård AB att alltid hålla dina Personuppgifter uppdaterade och korrekta, varför vi kan komma att importera Personuppgifter från dig från externa källor såsom offentliga register. När det enligt lag krävs att samtycke inhämtas för behandling av vissa slags Personuppgifter eller för vissa former av behandling, så kommer samtycke inhämtas från dig innan behandling sker.


2. Information från och om dig som vi samlar in och behandlar

Vi samlar endast in Personuppgifter som är relevanta för det ändamål som beskrivs i de särskilda villkoren för varje Tjänst och denna Integritetspolicy. Den information som kan komma att samlas in är t.ex. uppgifter om namn, adress, telefonnummer, epostadress, IP-adress, uppgifter för att underlätta användandet av Tjänsterna (såsom inloggning), förvalt språk, användarhistorik, uppgifter om medlemskap, information om ditt resesällskap, bokningspreferenser, betalningar, anställning, kontakter vid akuta situationer, krav på särskild diet, krav på handikappanpassning och annan information du lämnar vid användning av Tjänsterna. Som exempel på Personuppgifter från bolag utanför Siggesta Gård AB kan nämnas uppdaterad adressinformation och demografisk information.


3. Ändamål för vilka vi behandlar dina Personuppgifter

Siggesta Gård AB samlar in Personuppgifter för olika ändamål. Vilka Personuppgifter som samlas in och hur de samlas in beror på vilka Tjänster du använder. Siggesta Gård AB använder Personuppgifter för att:

  1. Administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla Tjänsterna.
  2. Bearbeta dina bokningar och beställningar av Tjänsterna.
  3. Kontakta dig via t.ex. SMS, andra mobila applikationer eller e-post eller för att avisera om din bokningsstatus eller information som ansluter till din bokning före, under och efter din vistelse.
  4. Diagnostisera fel, optimera tekniken och kunna kontakta dig i händelse av problem med en bokning eller utförandet av Tjänsterna.
  5. Analysera och förbättra kvaliteten på och upplevelsen av Tjänsterna, t.ex. verifiera att ditt användarkonto inte används av andra.
  6. Individualisera kommunikationen med dig avseende våra Tjänster t.ex. genom att skapa en profil för dig och skicka erbjudande som passar din profil som användare av våra Tjänster.
  7. Analysera statistik och användarbeteenden rörande våra Tjänster.
  8. Öka din nytta och upplevelse av våra Tjänster på andra vis vi tror du skulle uppskatta.
  9. Marknadsföra tjänster och produkter, direkt eller inte, inklusive beteende marknadsföring.

Du har rätt att när som helst och utan avgift begära att Siggesta Gård AB inte behandlar dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål eller återkalla ditt samtycke till detta. Du kan utnyttja denna rätt genom att kontakta Siggesta Gård AB på den adress som framgår av punkt 10.

4. Var vi lagrar och överför dina Personuppgifter

Siggesta Gård AB lagrar Personuppgifter i överensstämmelse med denna Integritetspolicy och gällande lagstiftning. Siggesta Gård AB använder underleverantörer t.ex. för datordrift och Personuppgifter kan därför komma att överföras till dessa underleverantörer. Våra underleverantörer behandlar dina Personuppgifter endast för Siggesta Gård AB’s räkning, i enlighet med våra instruktioner och endast efter att de undertecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal enligt tillämplig lag, för att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina Personuppgifter.

Siggesta Gård AB kan lämna ut Personuppgifter till tredje man, såsom t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om Siggesta Gård AB annars är skyldigt att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Siggesta Gård AB överför i regel inte Personuppgifter till land utanför EU/EES men om vi t.ex. har en underleverantör i ett land utanför EU/EES eller det är nödvändigt för att vi ska kunna utföra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig kan överföring av Personuppgifter utanför EU/EES ske även om det landet, enligt EU-kommissionen, inte har ett adekvat skydd för Personuppgifter. För att säkerställa en hög nivå av skydd för dina Personuppgifter i sådana situationer och efterlevnad av EU/EES-regler ingår Siggesta Gård AB personuppgiftsbiträdesavtal med sådana underleverantörer. Sådana personuppgiftsbiträdesavtal reglerar underleverantörernas behandling av Personuppgifterna och, när det är tillämpligt, överföring av Personuppgifter i enlighet med gällande EU/EES regler om skydd för Personuppgifter. Avtalen innehåller villkor som EU-kommissionen kräver och som uppfyller de krav tillämplig lag ställer för att skydda de överförda Personuppgifterna.

5. Skyddande och gallring av Personuppgifter

Siggesta Gård AB har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot t.ex. förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen. Siggesta Gård AB gallrar Personuppgifter i enlighet med vid var tid tillämplig lag. Det innebär t.ex. att Siggesta Gård raderar eller avidentifierar Personuppgifter när ändamålet för behandlingen av Personuppgifterna inte längre föreligger. Ändamålet med vår behandling av dina Personuppgifter framgår av punkt 3 ovan och Integritetsvillkoren.

6. Andra applikationer/webbsidor

I Tjänsterna kan det förekomma länkar till andra applikationer och/eller webbsidor som inte kontrolleras av Siggesta Gård AB. Denna Integritetspolicy är endast tillämplig på ditt användande av Tjänsterna. Siggesta Gård AB ansvarar inte för innehållet i länkade applikationer/webbsidor och den behandling av Personuppgifter som eventuellt görs av ägare eller operatörer av länkade webbsidor.

7. Ändra, radera och granska dina Personuppgifter

Siggesta Gård AB ser till att samtliga funktioner inom Siggesta Gård erhåller tydliga riktlinjer för behandling av Personuppgifter och definierar de ändamål för vilka Siggesta Gård AB ska använda Personuppgifter. Om dina Personuppgifter ändras, vänligen informera Siggesta Gård AB om detta genom att sända ett meddelande till adressen som framgår i punkt 10. Siggesta Gård AB ansvarar inte för problem som uppstår som en följd av att Personuppgifter är gamla eller felaktiga om du underlåtit att informera oss om ändringen.

Siggesta Gård AB kommer att, på din begäran eller när Siggesta Gård AB upptäcker det, korrigera eller radera felaktig eller ofullständig information. Du har även rätt att utan avgift få ett utdrag som visar vilka Personuppgifter om dig som behandlas. Begäran om utdrag ska göras skriftligt till Siggesta Gård AB till den adress som framgår av punkt 10 och ska vara egenhändigt undertecknad av dig samt innehålla uppgift om ditt namn, postadress, telefonnummer, e-postadress (som använts i kommunikation med Siggesta Gård AB)

Utdraget sänds till din folkbokföringsadress inom en månad från det att ansökan inkommit till Siggesta Gård. Hur ofta du har rätt att få ett utdrag kan variera beroende på var du är bosatt.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till ytterligare behandling (ej retroaktivt) av dina Personuppgifter genom att kontakta Siggesta Gård AB på adressen som står i punkt 10, varpå Siggesta Gård kommer att förhindra sådan information från att fortsätta behandlas.

8. Cookies

Siggesta Gård AB använder cookies på sina digitala tjänster.

9. Överlåtelse

Om vi säljer, omorganiserar eller på annat sätt överlåter hela eller delar av vår verksamhet kan dina Personuppgifter komma att överlåtas samtidigt.

10. Kontakt

Om du har frågor, kommentarer eller klagomål rörande Siggesta Gårds behandling av Personuppgifter och efterlevnad av Integritetsvillkoren eller tillämplig lag avseende skydd för Personuppgifter, vänligen skicka ett brev till Siggesta Gård AB, Att Huvudkontoret Siggesta Gård, 139 90 Värmdö.

Helmer

Hjortkorvens mästare

Engagerad & kreativ med förkärlek till vår hemgjorda korv.